en EN fr FR ht HT es ES

Latest Products

Frequently Asked Question

The National Anthem of Haiti

La Dessalinienne  

The National Anthem of Haiti is called "La Dessalinienne"   in honor of Jean Jacques Dessalines, Father of the Country's Independence. This Anthem was selected as a result of a national competition, celebrating Haiti's 100 years of independence in 1904.  The team Justin L'Herisson as the writer and Nicolas Geffrard the composer, won. The country's moral level at the time was greatly damaged and, this new National Anthem truly repaired Haiti's spirit, restored patriotism; promotes Liberty, Freedom and Self-reliance. 

Kreyòl version 

Pou Ayiti peyi Zansèt yo

Se pou-n mache men nan lamen

Nan mitan-n pa fèt pou gen trèt

Nou fèt pou-n sèl mèt tèt nou

Annou mache men nan lamen

Pou Ayiti ka vin pi bèl

Annou, annou, met tèt ansanm

Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.

 

Pou Ayiti ak pou Zansèt yo

Fo nou kapab, vanyan gason

Moun pa fèt pou ret avèk moun

Se sa-k fè tout Manman ak tout Papa

Dwe pou voye Timoun lekòl

Pou yo aprann, pou yo konnen

Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon

Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.Pou Ayiti onon Zansèt yo

Se pou-n sekle se pou-n plante

Se nan tè tout fòs nou chita

Se li-k ba nou manje

Ann bite tè, ann voye wou

Ak kè kontan, fòk tè a bay.

Sekle,wouze, fanm kou gason

Pou-n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

 

 

 

Pou Ayiti onon Zansèt yo

Ann leve tèt nou gad anlè

Pou tout moun, mande Granmèt la

Pou-l ba nou pwoteksyon

Pou move zanj pa detounen-n

Pou-n ka mache nan bon chimen

Pou libète ka libète

Fòk lajistis blayi sou peyi a.

Nou gon drapo tankou tout Pèp.

Se pou-n renmen-l, mouri pou li.

Se pa kado, blan te fè nou

Se san Zansèt nou yo ki te koule

Pou nou kenbe drapo nou wo

Se pou-n travay met tèt ansanm.

Pou lòt, peyi, ka respekte'n
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen 

English translation 

For Haiti, the Ancestors' Country

We must walk hand in hand

There must not be traitors among us

We must be ourselves's unique master

Let's walk hand in hand

For Haiti can be more beautiful.
Let us, Let us put our heads together
For Haiti in the name of all the Ancestors.

 

For Haiti and for the Ancestors

We must be able, valiant men 

Men are not born to serve other men

That is why all mothers and all fathers

Must send their child to school

Must they learn, must they know

What Toussaint, Dessalines, Christophe, Petion

Did to take Haitians under white people's boots.

 

For Haiti in the name of the Ancestors

We must toil, we must sow

It is in the soil, that all our strength seats

It is it that feeds us

Let us toil the soil, let us toil the soil

Joyfully, may the land be fertile

Mow, water, men like women

Must we come to live only by our arms' strength.

 

For Haiti in the name of the Ancestors

Let's us raise our head and look above

Must everyone ask the Grandmaster 

To grant us protection

For evils may not turns us back

For we will march in the good path

For liberty be liberty

May justice cover the Nation.


We have a flag like all people

We must love it, die for it

It was not a gift from the whites

It was our Ancestors blood that flooded

Must we keep our flag high

We must work, we must be together

For other countries to respect Us

This flag is the soul of the Haitian People.

Sponsor ads

Cron Job Starts