Latest Products

  Frequently Asked Question

  The National Anthem of Haiti

  La Dessalinienne  

  The National Anthem of Haiti is called "La Dessalinienne"   in honor of Jean Jacques Dessalines, Father of the Country's Independence. This Anthem was selected as a result of a national competition, celebrating Haiti's 100 years of independence in 1904.  The team Justin L'Herisson as the writer and Nicolas Geffrard the composer, won. The country's moral level at the time was greatly damaged and, this new National Anthem truly repaired Haiti's spirit, restored patriotism; promotes Liberty, Freedom and Self-reliance. 

  Kreyòl version 

  Pou Ayiti peyi Zansèt yo

  Se pou-n mache men nan lamen

  Nan mitan-n pa fèt pou gen trèt

  Nou fèt pou-n sèl mèt tèt nou

  Annou mache men nan lamen

  Pou Ayiti ka vin pi bèl

  Annou, annou, met tèt ansanm

  Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.

   

  Pou Ayiti ak pou Zansèt yo

  Fo nou kapab, vanyan gason

  Moun pa fèt pou ret avèk moun

  Se sa-k fè tout Manman ak tout Papa

  Dwe pou voye Timoun lekòl

  Pou yo aprann, pou yo konnen

  Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon

  Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.  Pou Ayiti onon Zansèt yo

  Se pou-n sekle se pou-n plante

  Se nan tè tout fòs nou chita

  Se li-k ba nou manje

  Ann bite tè, ann voye wou

  Ak kè kontan, fòk tè a bay.

  Sekle,wouze, fanm kou gason

  Pou-n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

   

   

   

  Pou Ayiti onon Zansèt yo

  Ann leve tèt nou gad anlè

  Pou tout moun, mande Granmèt la

  Pou-l ba nou pwoteksyon

  Pou move zanj pa detounen-n

  Pou-n ka mache nan bon chimen

  Pou libète ka libète

  Fòk lajistis blayi sou peyi a.

  Nou gon drapo tankou tout Pèp.

  Se pou-n renmen-l, mouri pou li.

  Se pa kado, blan te fè nou

  Se san Zansèt nou yo ki te koule

  Pou nou kenbe drapo nou wo

  Se pou-n travay met tèt ansanm.

  Pou lòt, peyi, ka respekte'n
  Drapo sila a se nanm tout Ayisyen 

  English translation 

  For Haiti, the Ancestors' Country

  We must walk hand in hand

  There must not be traitors among us

  We must be ourselves's unique master

  Let's walk hand in hand

  For Haiti can be more beautiful.
  Let us, Let us put our heads together
  For Haiti in the name of all the Ancestors.

   

  For Haiti and for the Ancestors

  We must be able, valiant men 

  Men are not born to serve other men

  That is why all mothers and all fathers

  Must send their child to school

  Must they learn, must they know

  What Toussaint, Dessalines, Christophe, Petion

  Did to take Haitians under white people's boots.

   

  For Haiti in the name of the Ancestors

  We must toil, we must sow

  It is in the soil, that all our strength seats

  It is it that feeds us

  Let us toil the soil, let us toil the soil

  Joyfully, may the land be fertile

  Mow, water, men like women

  Must we come to live only by our arms' strength.

   

  For Haiti in the name of the Ancestors

  Let's us raise our head and look above

  Must everyone ask the Grandmaster 

  To grant us protection

  For evils may not turns us back

  For we will march in the good path

  For liberty be liberty

  May justice cover the Nation.


  We have a flag like all people

  We must love it, die for it

  It was not a gift from the whites

  It was our Ancestors blood that flooded

  Must we keep our flag high

  We must work, we must be together

  For other countries to respect Us

  This flag is the soul of the Haitian People.

  Sponsor ads

  Cron Job Starts