Featured 

Nouvo sistèm pou pran randevou viza touris

KOMINIKE POU LAPRES

Anbasad peyi Etazini Damerik 

Biwo Zafè Piblik 

Taba 41, Boulva 15 Oktòb 

Pòtoprens, Ayiti 

Tél: 2229-8351 / 2229-8903 

Nan dat 10 oktòb 2014

 No. 2014/ 49

Nouvo sistèm pou pran randevou viza touris

Anbasad Amerikèn nan Pòtoprens an Ayiti, pral itilize yon nouvo sistèm pou pran randevou viza ak resevwa dokiman. Sistèm sa deja nan plizyè lòt anbasad nan lemond e li pi fasil pou itilize. An plis de sistèm randevou a, nap gen yon sant dapèl kap bay enfòmasyon sou zafè viza ak bay randevou nan telefòn.

Apati jou kap 11 oktòb 2014 la, tout moun kap mande viza ka pran randevou nan nouvo adrès sila: http://www.ustraveldocs.com oswa pa telefòn nan nimewo sila a: 509-4744-4444 an Ayiti ak Ozetazini nan nimewo sila a: 1-703-544-7842.

Nap jwenn enfòmasyon sou dènye chanjman yo sou sit la nan adrès sila a: http://haiti.usembassy.gov ak yon lòt nouvo adrès pou pran randevou pou viza touris. 2 adrès sa yo nou sot site ak sant dapèl la se sèl sous ofisyèl pou Ayiti ki otorize bay enfòmasyon sou zafè viza ak randevou pou moun ki vle vin mande viza. Pwosesis la pap chanje pou moun ki te gentan pran randevou sou ansyen sistèm lan.

Nouvo pwosesis pou viza touris

1. Ou dwe ranpli fòm viza sou entènèt nan adrès sila a https://ceac.state.gov/CEAC/. Ou dwe kenbe nimewo konfimasyon ki sou fòm (DS-160) la pou ka peye pou viza a ak pran yon randevou tou.

2. Ale sou sit entènèt sila a www.ustraveldocs.com pou ouvri yon kont ak enfòmasyon paw.

3. Swiv eksplikasyon yo pou ka byen chwazi ki kategori viza ou bezwen epi tou rantre nimewo konfimasyon ki sou fòm viza DS-160 la lè sistèm la mandew li. Lè ou fini sistèm la a pèmèt ou jwenn yon fèy ke ou pwal itilize pou ale peye.

4. Ou kapab ale ak fèy sa a nan yon sikisal Sogeexpress ki otorize pou touche kòb viza a.2

5. Ou kapab ale sou sit la pou pran yon randevou yon jou apre ou fin peye. Ou ka pran yon randevou pou viza sou entènèt nan adrès sila a: www.ustraveldocs.com oswa rele sant dapèl la pou pran yon randevou. Sèvis la gratis pou tout moun kap mande viza.

6. Jou randevou a, ou dwe vini ak kopi paj konfimasyon randevou a ki dwe genyen anba paj la 2 nimewo kòd. Ou sipoze pote jou randevou a yon paspò ki pa ekspire, yon foto ki pa gen plis ke 6 mwa ak tout dokiman ki nesesè pou fè demann la.

7. Moun ki jwenn viza yo ap kapab al retire paspò yo san kòb nan Ayiti Mesaje nan youn nan twa biwo sa yo. Tankou Pòtoprens, Kap Ayisyen ak Jakmèl. Li enpòtan pou nou di nan ki biwo Ayiti Mesaje nou vle resevwa paspò nou lè nap pran randevou a sou entènet la.

Si ou ta gen plis kesyon, ou ka ale sou sit entènèt sila: http://haiti.usembassy.gov oswa rele sant dapèl la nan nimewo sila yo: 509-4744-4444 an Ayiti oubyen 1-703-544-7842 pou Etazini.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan pati ki gen “kesyon repons yo” sou sit entènèt Depatman Deta nan: http://travel.state.gov/visa/forms 4401.html Pou plis enfòmasyon sou pwosesis viza touris yo ale sou sit entènèt anbasad la nan Pòtoprens nan adrès sila a: http://haiti.usembassy.gov (Tèks la fini)

Actress And Montreal Black Film Festival Founder F...
Chanjman nan sistèm pou pran randevou, pou peye e...

Related Posts